Kontakt

Odoslaním správy súhlasím a potvrdzujem, že som bol/a poučený/á o skutočnostiach a právach, ktoré mi vyplývajú zo zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Adresa:
Mária Hájasová H+H Kvasiareň
Hadovská cesta č.1
945 01 Komárno
SLOVAKIA

Tel:/Fax: 035/7741 271

email: info@kvasiaren.sk
GPS: 47.77129127, 18.09576988